Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.BE.03 - Byudviklingsområde syd for Blovstrød Teglværk


Status: Vedtaget
Plannummer BL.BE.03 
Plannavn Byudviklingsområde syd for Blovstrød Teglværk 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål (blandet boligbebyggelse) og/eller erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende). 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bebyggelsesforhold Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.

Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land. 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse. 
Miljø Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 
Særlige bestemmelser Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen