Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.BE.05 - Sønderskov Landsby


Status: Vedtaget
Plannummer BL.BE.05 
Plannavn Sønderskov Landsby 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Boligens samlede bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2. 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen