Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.C.01 - Dagligvarebutik ved Kongevejen


Status: Vedtaget
Plannummer BL.C.01 
Plannavn Dagligvarebutik ved Kongevejen 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Område til butiksformål 
Anvendelse Området må kun anvendes til en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m².