Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.C.02 - Dagligvarebutik og kro ved Kongevejen


Status: Vedtaget
Plannummer BL.C.02 
Plannavn Dagligvarebutik og kro ved Kongevejen 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Område til butiksformål 
Anvendelse Området må kun anvendes til hotel- og restaurationsformål, med enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed, samt til en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m². 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen