Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.R.01 - Blovstrød Idrætsanlæg


Status: Vedtaget

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 3
Plannummer BL.R.01 
Plannavn Blovstrød Idrætsanlæg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse Området må kun anvendes til rekreative formål, som idrætsanlæg og -haller, veteranjernbane m.v., samt naturområder med mulighed for rekreativ udnyttelse. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Særlige bestemmelser Blovstrødbanen skal bevares. 
Natur og landskab Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.