Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.C.01 - Vestcenteret


Status: Vedtaget
Plannummer EN.C.01 
Plannavn Vestcenteret 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bydelscenter 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til centerformål, butikker, kontorer, restauranter samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Engholm 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må ikke overstige 5.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse er fastsat til 3.500 m2 for den enkelte dagligvarebutik og til 2.000 m2 for den enkelte udvalgsvarebutik.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen