Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.E.01 - Engholm Erhvervsområde


Status: Vedtaget
Plannummer EN.E.01 
Plannavn Engholm Erhvervsområde 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Anvendelse Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende, samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne.

Inden for området kan ligge en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Engholm 
Bebyggelsesprocent 65% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bebygget grundareal i m2 33% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m². 
Støj Det skal sikres, at liberale erhverv ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.