Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.O.01 - Engholmskolen / Allerød Gymnasium


Status: Vedtaget
Plannummer EN.O.01 
Plannavn Engholmskolen / Allerød Gymnasium 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål samt boliger. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Engholm 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen