Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.R.01 - Møllemose Idrætsanlæg


Status: Vedtaget
Plannummer EN.R.01 
Plannavn Møllemose Idrætsanlæg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Idrætsanlæg 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg og –haller m.m. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Engholm 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.