Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.R.02 - Naturområde ved Børstingerød Mose


Status: Vedtaget
Plannummer EN.R.02 
Plannavn Naturområde ved Børstingerød Mose 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til naturområder med mulighed for rekreativ udnyttelse. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Engholm 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 
Natur og landskab Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.