Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LI.L.01 - Jordbrugsområde i Lillerød


Status: Vedtaget
Plannummer LI.L.01 
Plannavn Jordbrugsområde i Lillerød 
Anvendelse generelt Landområde 
Anvendelse specifik Jordbrugsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til landbrugs- og skovbrugsformål. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lillerød 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse eller anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften. 
Bevaringsværdige bygninger De gult skraverede arealer på kortet udpeges som bevaringsværdige, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb. Nye bebyggelser eller nye anlæg skal placeres og gives en arkitektonisk udformning, så de indgår i et karakterfuldt samspil med den stedlige bebyggelse. 
Natur og landskab Der åbnes mulighed for etablering af stier, mindre parkeringspladser o. lign., når disse indrettes under hensyn til de jordbrugsmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.