Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.B.02 - Boligområde ved Allerødvej


Status: Vedtaget
Plannummer LS.B.02 
Plannavn Boligområde ved Allerødvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 30 for den enkelte ejendom til åben lav bebyggelse og 40 til tæt lav bebyggelse, mindre erhverv og institutioner. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.