Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.B.03 - Boligbebyggelse ved Allerød Have


Status: Vedtaget
Plannummer LS.B.03 
Plannavn Boligbebyggelse ved Allerød Have 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 13 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.