Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.C.01 - Lillerød Bymidte


Status: Vedtaget
Plannummer LS.C.01 
Plannavn Lillerød Bymidte 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (butikker, liberale erhverv samt mindre fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom station, posthus, bibliotek, institutioner o.lign. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 13 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til
32.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 3.500 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.000 m2.

Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500
etagemeter. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen