Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.B.06 - Boligområde ved Gladgård


Status: Vedtaget

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 1
Plannummer LU.B.06 
Plannavn Boligområde ved Gladgård 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Desuden gives der mulighed for etablering af samkørselsplads. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.