Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.C.01 - Lynge Bytorv


Status: Vedtaget
Plannummer LU.C.01 
Plannavn Lynge Bytorv 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til centerformål, butikker, kontorer, restauranter samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 6.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 3.500 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.000 m2.

Der kan ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen