Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.E.02 - Vassingerød Syd


Status: Vedtaget
Plannummer LU.E.02 
Plannavn Vassingerød Syd 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri med særlige beliggenhedskrav 
Anvendelse Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder virksomheder med særlige beliggenhedskrav så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 15 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.