Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.E.04 - Ny Vassingerød Nordøst


Status: Vedtaget

For dette område er der et tillæg i høring: Kommuneplantillæg nr. 9
Plannummer LU.E.04 
Plannavn Ny Vassingerød Nordøst 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri med særlige beliggenhedskrav 
Anvendelse Området må kun anvendes til transport og distributionserhverv samt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed.

Inden for området kan endvidere etableres fælles biogasanlæg.

Der kan inden for området ikke etableres særligt grundvandstruende virksomheder, som eksempelvis deponeringsanlæg, jordrenseanlæg, stålvalseværker, jern- og metalstøberier, tjæredestillationsanlæg, store transportvirksomheder (transportcentre, vareterminaler o.lign.) samt store oplag af mineralolieprodukter. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Miljø Det skal sikres, at området planlægges uden risiko for grundvandsforurening.

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olier eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 
Særlige bestemmelser Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. 
Natur og landskab Området skal afskærmes mod det åbne land af beplantningsbælter af skovkarakter.