Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.O.02 - Lynge Kirke


Status: Vedtaget
Plannummer LU.O.02 
Plannavn Lynge Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til offentlige formål, kirke, kulturelle formål samt boliger. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Bevaringsværdige bygninger De gult skraverede arealer på kortet udpeges som bevaringsværdige, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb. Nye bebyggelser eller nye anlæg skal placeres og gives en arkitektonisk udformning, så de indgår i et karakterfuldt samspil med den stedlige bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen