Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.R.01 - Lynge Bytorvs-kilen


Status: Vedtaget
Plannummer LU.R.01 
Plannavn Lynge Bytorvs-kilen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til naturområder med mulighed for rekreativ udnyttelse. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 
Særlige bestemmelser Der skal etableres stiforbindelse mellem Lynge Bytorv og boligområderne. 
Natur og landskab Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.