Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

RA.B.05 - Boligområde ved Høveltsbjerg


Status: Vedtaget
Plannummer RA.B.05 
Plannavn Boligområde ved Høveltsbjerg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ravnsholt 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.