Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

RA.R.02 - Rekreativt område på kanten af Lillerød Vest


Status: Vedtaget
Plannummer RA.R.02 
Plannavn Rekreativt område på kanten af Lillerød Vest 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ravnsholt 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 
Særlige bestemmelser For kolonihaver gælder, at den enkelte bygning ikke må være større end 40 m2 på maksimalt 400 m2 havelodder. Kolonihaverne må ikke anvendes til helårsbeboelse. 
Natur og landskab Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.