Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

SK.B.04 - Etageboliger ved Ørnevang og Uglevang


Status: Vedtaget
Plannummer SK.B.04 
Plannavn Etageboliger ved Ørnevang og Uglevang 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 
Anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Inden for området kan ligge en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Skovvang 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse. 
Særlige bestemmelser Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m². 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.